Archives

Инвестиционното предложение от “Добруджански хляб” АД

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., с изм. и доп), “Добруджански хляб” АД съобщава на заинтересованите лица и общественост, че… към пълния текст