Инвестиционното предложение от “Добруджански хляб” АД

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., с изм. и доп), “Добруджански хляб” АД

съобщава

на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на “Надземна инсталация за пропан-бутан” в поземлен имот с идентификатор ПИ 72624.611.102 по КККР на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич.

 

Инвестиционното предложение предвижда:

(кратко резюме на ИП, вкл. описание на основните процеси, обща използвана площ и др.)

Изграждането на нова надземна инсталация за пропан-бутан на територията на производствената площадка на “Добруджански хляб” АД, гр. Добрич, състояща се от резервоарно стопанство за втечнен пропан-бутан (резервоари 2x10m3) и надземен и подземен тръбопровод с необходимата спирателна арматура и система за управление и контрол.

Реализацията на настоящото ИП е продиктувано по икономически причини с цел диверсифициране на доставките на енергоносителите във връзка с непрекъснато растящите цени на конвенционалните горива.

С осъществяването на ИП ще се постигне оптимизация на технологичния процес и повишаване на конкурентоспособността на дружеството при засилващата се динамика на пазара и веригите за доставка.

Целта е да се осигури необходимата устойчивост на производствения процес в условията на динамична среда и бързо променящите се цени на енергоносителите.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. По време на експлоатацията ще се използват ограничени по количество и обем ресурси, под формата на вода за технологични нужди.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Добрич, п.к. 9300, ул. „23-ти Септември“ № 4 и/или email: office@dobrudjanskihliab.com.

 Вашето мнение